اصول و استاندارد نصب کپسول آتش نشانی

شرکت آرمان فایر با توجه به تجربیات کارشناسان خود همواره آماده ارائه مشاوره جهت استاندارد نصب کپسول آتشنشانی برای مشتریان گرامی است. همانطور که می دانید یکی از عوامل مهمی که می تواند به شما کمک کند تا با عکس العملی مناسب اقدام به مهار حریق نمایید ، جانمایی مناسب کپسول های آتش نشانی است.

محل نصب کپسول آتش نشانی در ساختمان کجاست؟

در زیر به بهترین محل برای دستورالعمل نصب کپسول آتش نشانی و ارتفاع استاندارد نصب کپسول آتش نشانی  اشاره شده است:

محل نصب کپسول آتش نشانی در ساختمان کجاست؟

 • جهت نصب مناسب کپسول آتش نشانی ، استانداردهای مختلفی به بررسی آن پرداخته اند. برای مثال استاندارد NFPA اعلام می کند که بهترین محل جهت نصب کپسول به نحوی است که برای کپسول های کمتر از 18 کیلو ، ارتفاع بالاترین نقطه کپسول از سطح زمین 1.5 متر باشد؛ تا افراد با گروه های سنی مختلف به آن دسترسی داشته و بتوانند در مواقع لزوم از آن استفاده نمایند.
 • برای کپسول های با وزن بیش از 18 کیلو استاندارد مقرر می نماید که نحوه نصب کپسول به گونه ای باشد که ارتفاع سر کپسول تا زمین 1 متر باشد.
 • کپسول ها باید در مکانی قرار گیرند که زیر نور آفتاب یا برف و .. نباشند.
 • کپسول های آتش نشانی باید به دور از مواد اشتعال زا قرار گیرند.
 • در کنار درب ورودی و خروجی در راهروها بهترین محل جهت نصب کپسول خاموش کننده است .
 • در صورتی که در آپارتمان زندگی می کنید بهتر است در هر طبقه یک کپسول خاموش کننده وجود داشته باشد.

برای اطلاع از کپسول آتش نشانی مناسب منزل این مقاله را از دست ندهید.

محاسبه تعداد کپسول های آتش نشانی

برای محاسبه تعداد کپسول های آتش نشانی باید ابتدا مواد سوختنی موجود در محل را شناسایی کنید . برای این منظور می توانید مقاله انواع آتش و راه های مقابله با آن را مطالعه فرمایید. به طور کلی برای محاسبه تعداد کپسول های آتش نشانی موارد زیر را باید رعایت کرد:

 • بررسی مکان از لحاظ مواد سوختنی
 • محاسبه مساحت کارگاه
 • تخمین سطح احتمالی حریق
 • مشخص کردن دانسیته مواد سوختنی
 • پیش بینی نوع کپسول آتش نشانی
 • تعیین ارزشی کالاها و دستگاه ها

بعد از موارد بالا که جزو استاندارد تعداد کپسول های آتش نشانی می شود، می توان جهت محاسبه تعداد کپسول آتشنشانی مورد نیاز یک فضا ، مطابق فرمول زیر عمل نمود :

S=N/X

در فرمول بالا:
N تعداد کپسول مورد نیاز می باشد.
S مساحت محل مورد نیاز
X مساحت تحت پوشش کپسول می باشد و از فرمول زیر بدست می آید:

X=πr2∕ 2

در رابطه بالا r شعاع دسترسی کپسول است.

فاصله استاندارد کپسول های آتش نشانی از یکدیگر

فاصله نصب کپسول های آتششانی می بایست با توجه به نوع کپسول مورد استفاده و مواد قابل اشتعال موجود در محل تعیین شود. مثلاً اگر کپسول ها کوچک و مواد اشتعال زا در محل زیاد باشد این فاصله می بایست کاهش یابد . طبق استاندارد NFPA این فواصل در ذیل آورده شده است :

 • برای کپسول های خاموش کننده آتش نوع A (مواد جامد ) برابر 23 متر
 • برای کپسول های خاموش کننده آتش نوعB (مایعات سوختنی ) برابر 15 متر
 • برای کپسول های خاموش کننده آتش نوعC (حریق الکتریکی ) می بایست متناسب با تجهیزات و سایر کپسول ها تعیین شود.
 • برای کپسول های خاموش کننده آتش نوعD (فلزات قابل اکسید ) برابر 23 متر

سطح پوشش کپسول های آتش نشانی

یکی از پارامتر های مهم جهت انتخاب تعداد کپسول مورد نیاز ، شعاع پوشش دهنده هر کپسول است. شعاع پوشش دهنده هر کپسول بر اساس حداکثر فاصـله دسترسـی بـه دسـت مـی آیـد، همچنین حــداکثر فاصــله دسترســی بــه کپســول هــا بــر اســاس نــوع کپســول و ســایز آن متفــاوت است و مقدار آن در جداول NFPA موجود است . به طور کلی فاصـله دسترســی بــرای خــاموش کننــده هــای گــروه A (حریــق جامــدات) برابــر 23 متر و برای خاموش کننده های گروه B (حریق مایعات) 9 متر در نظر گرفته می شـود.

 نکاتی در خصوص اصول نصب کپسول آتش نشانی

همواره دقت نمایید جهت نصب کپسول های آتش نشانی نکات زیر رعایت گردد :

 نکاتی در خصوص اصول نصب کپسول آتش نشانی

 • کپسول های آتش نشانی در مکانی قرار گیرند که امکان آسیب دیدگی برای آنها وجود نداشته باشد.
 • کپسول های آتش نشانی در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرند.
 • کپسول های خاموش کننده زیر باران و برف قرار نگیرند.
 • محل نگهداری آن ها نزدیک درب های ورودی باشد تا دسترسی به آنها هنگام حریق مشکل نباشد.
 • سعی نمایید در نزدیکی مواد خطرناک و اشتعال زا نصب نگردد.
 • نصب آنها موجب ایجاد مزاحمت در عبور و مرور ننماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و شارژ کپسول آتش نشانی در غرب تهران با ما تماس حاصل نمایید.